care-company-logo_website

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn te verkrijgen op kantoor in de vorm van door de belasting goedgekeurde modelovereenkomsten.

Algemene Voorwaarden en Condities voor de Zelfstandig Ondernemer in de Zorg (ZOZ-er)

Artikel 1.

Care Company is een organisatie welke bemiddelt tussen zorgvragers en zorgbieders. Ondergetekende geeft aan Care Company de opdracht om te bemiddelen in deze.

Artikel 2.

De ZOZ-er geeft aan Care Company de opdracht de declaratie aan de client over de gewerkte uren te verzorgen. Declarabel gestelde uren van de ZOZ-er worden maandelijks door de ZOZ-er aan Care Company ter beschikking gesteld door middel van een urendeclaratieformulier voorzien van een handtekening van de ZOZ-er per client. Care Company zorgt voor verzending van de declaraties namens ZOZ-er aan de client/instantie. Care Company kan nimmer door ZOZ-er aansprakelijk worden gesteld voor de door Care Company namens ZOZ-er verzonden declaraties.

Artikel 3.

Betalingen van clienten/uitbetalende instanties vindt rechtstreeks aan ZOZ-er plaats. Deze betalingen zijn bruto betalingen, waarvan nog afgedragen dient te worden alle verschuldigde belasting/verzekering premies.

Artikel 4.

Care Company berekent o.a. voor bovenstaande administratieve opdrachten van de ZOZ-er een administratieve bijdrage (zie informatiebrochure).

Betalingen van deze administratieve bijdrage dienen binnen 14 dagen na verzenddatum van deze declaratie aan Care Company te worden overgemaakt. Indien de administratieve bijdrage niet tijdig wordt voldaan, zal een incassobureau worden ingeschakeld.

Artikel 5.

Care Company draagt geen enkele verantwoording voor het doen en laten van de ZOZ-er. Zij gaat er van uit dat iedere ZOZ-er handelt van uit zijn/haar beroepshouding met een onvoorwaardelijk respect. O.a. onvoorwaardelijke geheimhoudingsplicht. Bij het plegen van strafbare feiten, zoals het wegnemen van andermans eigendommen, wordt de politie onvoorwaardelijk op de hoogte gebracht.

Artikel 6.

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.