Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden en condities zijn gedeponeerd onder nr. 32078515 en opvraagbaar bij de Kamer van Koophandel te Hilversum.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden en condities zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, tussen Care Company  BV en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolger(s), en op alle daarmee verband houdende (rechts) handelingen van Care Company BV en opdrachtgever.

1.2 De toepassing van andere algemene of specifieke voorwaarden wordt uitgesloten, tenzij deze door Care Company BV schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Care Company BV zal bij de uitvoering van de onder artikel 2 genoemde activiteiten alle zorgvuldigheid betrachten en zal daarbij werken conform de richtlijnen die gesteld zijn aan het lidmaatschap van de branchevereniging Zorgthuisnl.nl., waarbij Care Company BV is aangesloten. Op alle door Care Company BV gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2. Diensten en producten

2.1 Care Company BV bemiddelt in opdracht van opdrachtgevers tussen opdrachtgevers en zelfstandige zorgverleners in verpleging en verzorging, ouderenzorg, begeleidende zorg, gezinszorg, gehandicaptenzorg en biedt tevens voorlichting en administratieve begeleiding.

2.2 Care Company BV is een WTZi toegelaten bemiddelingsbureau in de thuiszorg.

2.3 De zorgafspraken kunnen te allen tijde aangepast worden na overleg met zelfstandige zorgverlener en Care Company BV.

2.4 De zorgmogelijkheden via Care Company BV zijn; huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, terminale zorg, ouderenzorg, ondersteunende zorg, verpleegkundige en activerende begeleiding, gehandicaptenzorg, gezelschapsverlening.

2.5 Ondersteuning en begeleiding.

Hulp bij aanvraag van aanvullende zorg (b.v. mantelzorg, Riagg, specialist)

Hulp bij aanvraag van een  PGB ( Persoons Gebonden Budget)  op basis van WLZ.

Hulp bij aanvraag bij uw zorgverzekeraar en administratieve ondersteuning hierin.

De opdrachtgever is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de aanvraag, afhandeling en de voortgang van bovenstaande aangevraagde ondersteuningen.

Artikel 3. Bereikbaarheid

Het kantoor van Care Company BV is van maandag t/ m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar op een bezoekadres en per telefoon en per e-mail. Buiten kantooruren en in het weekend is Care Company voor spoedgevallen 24 uur, 7 dagen per week bereikbaar op het telefoonnummer van het kantoor.

Artikel 4. Opdrachtgevers

Onder opdrachtgevers worden verstaan particuliere cliënten, cliënten met een Persoons Gebonden Budget, verzekeringsmaatschappijen en door WTZi- gefinancierde projecten/ georganiseerde zorg.

Artikel 5. Zelfstandige zorgverleners

5.1 Onder zelfstandige zorgverleners worden verstaan verpleegkundigen, ziekenverzorgenden, verzorgenden en verpleeghulpen. De zorgverleners zijn als zodanig werkzaam, volgens de criteria die worden gesteld aan hun deskundigheid en opleidingsniveau en aan het zelfstandig ondernemersschap.

5.2 De zelfstandige zorgverlener heeft tot haar/ zijn voornaamste taak de zorg voor de cliënt.

5.3 De zelfstandige zorgverlener zal zijn/ haar werkzaamheden uitvoeren volgens zijn/ haar protocollen/ beroepscodes.

Artikel 6. Aansprakelijkheid voor selectie

6.1 De bemiddeling tussen opdrachtgever en zorgverlener komt pas tot stand na akkoord van beide partijen. Wanneer de zorgverlener niet blijkt te voldoen aan de eisen van de cliënt is Care Company BV niet aansprakelijk. Ligt de oorzaak in de persoonlijke sfeer dan is Care Company BV te allen tijde bereid een betere oplossing te bieden.

6.2 Het is de opdrachtgever verboden binnen een tijdvak van 1 jaar na het beëindigen van de overeenkomst met Care Company BV, met zorgverleners die via Care Company BV bij opdrachtgever zijn geweest, een contract te sluiten op welke wijze dan ook. Bij overtreding verbeurt hulpvrager t.b.v. Care Company BV een dadelijk, zonder tussenkomst van de rechter opvorderbare boete van, vijfhonderd (500) euro voor elke overtreding en voor elke dag dat een overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Care Company BV om van de opdrachtgever vergoeding van alle door Care Company BV t.g.v. de overtreding geleden schade te vorderen.

Artikel 7. Cliëntenraad

De zorg in Nederland is voortdurend in ontwikkeling. Het is daarom van belang dat de stem van de cliënt gehoord wordt, zodat veranderingen in de zorg wel leiden tot verbeteringen van de zorg. In de cliëntenraad kunnen cliënten meepraten over de zorg die zij ontvangen of die hun partner/ familie ontvangt. Om de medezeggenschap van cliënten een richtlijn te geven is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen ontstaan. De cliëntenraad voert namens alle cliënten overleg met de directie. Stichting Care Company Thuiszorg is lid van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC).

De LOC behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliëntenraden en hun achterban. Onder anderen bij de overheid, de verzekeraars en de koepels van zorgorganisaties. Zo is de LOC betrokken bij de evaluatie van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Ook denken ze mee over het zorgbeleid in de toekomst.

Eén van de belangrijkste zaken waar de LOC zich voor inzet, is dat het de (mede)zeggenschap bevordert van de cliënten en opkomt voor de belangen van de cliënten in de verpleging en verzorging. Mensen die afhankelijk zijn van verpleging en verzorging moeten zelf kunnen bepalen welke zorg zij wensen, hoe zij daar gebruik van maken en wanneer.

Artikel 8. Klachten en geschillenregeling Wkkgz

Cliëntenhandleiding bij de klachten- en geschillenregeling van Care Company BV. Care Company is aangesloten bij Zorgthuisnl.nl, en daarvanuit aangesloten bij  Quasir  voor klachten en de stichting Zorggeschil voor geschillen. Deze regelingen biedt de cliënt de mogelijkheid klachten over de verzorging en/ of organisatie te uiten. Nadat de klacht is ingediend zal geprobeerd worden een oplossing te vinden voor klachten en meningsverschillen.

8.1Voor wie is de regeling bestemd?

De regeling is bestemd voor de cliënten van Care Company BV. Iedere cliënt of een groep van cliënten kan gebruik maken van de regeling. Een cliënt kan ook familie of vrienden toestemming geven namens hem een klacht te uiten. De cliënt moet zijn toestemming wel schriftelijk vastleggen.

8.2 Wat wordt bedoeld met klacht en geschil?

Een klacht kan gaan over de dienstverlening of behandeling door een zorgverlener van Care Company BV of door het kantoor van Care Company BV. Een cliënt kan de zorgverlening niet goed vinden, bijvoorbeeld omdat hij/ zij van mening is dat hij/ zij onvoldoende hulp krijgt bij het aan-/ uitkleden. Ook kan een cliënt klachten hebben over de behandeling, bijvoorbeeld, de zorgverlener werkt te gehaast en maakt daardoor fouten. Een geschil is een meningsverschil tussen cliënten of tussen cliënt enerzijds en bestuur, directie of medewerkers anderzijds.

8.3 Wat doet de klachtencommissie?

De klachtencommissie onderzoekt klachten en probeert een oplossing te vinden. De commissie behandelt klachten en gegevens strikt vertrouwelijk en met grote zorg.

8.4 Hoe moet u een klacht indienen?

Voordat u besluit een klacht bij de klachtencommissie in te dienen, dient u uiteraard te proberen eerst het probleem zelf op te lossen. U kunt bijvoorbeeld de zorgverlener of de directie aanspreken. Een rustig gesprek kan vaak al veel oplossen.

Care Company BV

Nieuweweg 30

1251 LJ Laren NH

T.a.v. klachtencommissie

Tel: 035 5311880

Leidt dit gesprek niet tot een oplossing, dan kunt u altijd de klacht bij de klachtencommissie indienen.

U kunt dan bellen naar: Quasir tel: 0561 618711,

8.5 Wat gebeurt er nadat u een klacht hebt ingediend?

Quasir checkt of de klacht bij de organisatie bekend is gemaakt. Zo ja maar is men niet tevreden neemt Quasir neemt men contact op met de directie en stelt een bemiddelingsopdracht op en organiseert een bemiddeling. Na bemiddeling volgt er een schriftelijk verslag met advies.

Ook de directie krijgt dit advies en neemt zo nodig maatregelen om het probleem op te lossen. De directie moet de klager, de commissie en andere betrokkenen schriftelijk laten weten welke maatregelen er zijn genomen.

8.6 Niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie, dan kunt u zich melden bij de geschillencommissie:

Stichting Zorggeschil

Postbus 24018

3502 MA Utrecht

www.zorggeschil.nl

Artikel 9. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Care Company BV en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10. Aansprakelijkheid tijdens de uitvoering werkzaamheden zorgverlener/ vrijwaring

10.1 Care Company BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die opdrachtgever of derden mochten lijden als gevolg van een doen of (na) laten of (anderszins) functioneren van de zorgverlener. Opdrachtgever vrijwaart Care Company BV tegen aansprakelijkheid jegens derden.

10.2 Bij het doen of nalaten (of anderszins) met als gevolg schade van welke aard dan ook door de zorgverlener, is deze als zodanig verplicht verzekerd tegen bedrijfsaansprakelijkheid, die echter te allen tijde beperkt is tot het maximale bedrag dat door de verzekering wordt uitbetaald.

10.3 In geval dat artikel 10.1 om welke reden dan ook ongeldig blijkt te zijn, is de aansprakelijkheid van Care Company BV te allen tijde beperkt tot het maximale bedrag dat door haar verzekering wordt uitbetaald.

10.4 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, kan Care Company BV niet financieel aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 11. Tarieven

11.1 De tarieven zijn uitgedrukt in euro’s. Zie tarievenlijst welke op verzoek wordt toegestuurd. Prijswijzigingen voorbehouden.

11.2 De partijen gaan er vanuit dat bij het tot stand komen van de overeenkomst een honorarium wordt overeengekomen waarbij achteraf wordt gefactureerd op grond van de werkelijk bestede zorguren tegen het tarief dat geldt ten tijde van de uitvoering van de zorg. Dit betekent dat tussentijdse prijswijzigingen na het aangaan van het zorgcontract worden gehanteerd bij facturatie. Dit betekent dat in principe geen vast honorarium wordt overeengekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

11.3 Care Company BV mag prijsstijgingen doorberekenen, die gelijk zijn aan het inflatiepercentage in Nederland volgens het CBS consumentenprijsindex. Prijswijzigingen dienen twee maanden van te voren schriftelijk te worden aangegeven, tenzij anders met opdrachtgever is overeengekomen.

11.4 Buiten de afgesproken bemiddelingstarieven worden er geen extra kosten in rekening gebracht voor intake gesprekken, tussentijdse evaluatiegesprekken en overige huisbezoeken of telefonische acties inzake de bemiddeling.

Artikel 12. Facturering en betaling ( n.v.t. bij zorg in natura (ZIN))

12.1 Care Company BV verzorgt de verzending van de door de zorgverlener declarabel gestelde uren. Gelijker tijd ontvangt de opdrachtgever een declaratie inzake bemiddelingskosten.

12.2 De opdrachtgever zal de in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum aan één van de vermelde bank-/ gironummers, ten gunste van de op de factuur vermelde begunstigden betalen.

12.3 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Care Company BV en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Care Company BV onmiddellijk opeisbaar zijn.

12.4 Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is, zonder nadere in gebreke stelling, over alle bedragen van de facturen, vermeld in artikel 10.2 die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente.

Artikel 13. Incasso ( n.v.t. bij zorg in natura)

13.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van de voldoening buiten rechte voor de rekening van de opdrachtgever. In ieder geval, dus ongeacht of deze kosten bij derden (zoals administrateur, boekhouder, adviseur, advocaat, incassobureau of gerechtsdeurwaarder zijn gemaakt) is de opdrachtgever verschuldigd:

– over de eerste                                    €   3.000, =                                        15%

– over het meerdere tot                       €   6.000, =                                         10%

– over het meerdere tot                       €  15.000, =                                         8 %

– over het meerdere tot                       €  60.000, =                                        5 %

– over het meerdere                                                                                         3 %

13.2 Indien Care Company BV aantoont hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijze  noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 14. Wijziging omstandigheden

Indien de omstandigheden zich gedurende de overeenkomst (artikel 1.1) wijzigen, zullen opdrachtgever en Care Company BV overleg plegen teneinde de overeenkomst aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen. Care Company BV behoudt zich in dat geval het recht voor de overeenkomst tussentijds te beëindigen, in geval zij niet aan de in de overeenkomst voorgestelde wijzigingen kan voldoen.

Artikel 15. Ontbindende voorwaarden

Een overeenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat voorafgaande opzegging nodig is, als en zodra een opdrachtgever overlijdt. Indien er sprake is van afronden zorg, na overlijden van opdrachtgever, worden de gemaakte kosten inrekening gebracht, met een minimum van 60 min.

Artikel 16. Tussentijdse beëindiging

16.1.Ieder van de partijen kan de overeenkomst tussentijds beëindigen, met in achtneming van de in de overeenkomst tussen zorgverlener en opdrachtgever gestelde opzegtermijn van 24 uur.

16.2 In geval één van de partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder in acht neming van een opzegtermijn, te beëindigen.

Artikel 17. Voortijdig beëindigen van geïndiceerde zorg.

Wanneer de door Care Company BV aanvaarde geïndiceerde zorg in de loop van de tijd zich dermate specialiseert op zowel somatisch en/ of psychisch gebied en er op dat moment niet die verpleegkundigen beschikbaar zijn met de benodigde bevoegdheden/ bekwaamheden zal Care Company BV haar uiterste best doen om de continuïteit van zorg te waarborgen, door inschakeling van derden. Mocht er echter geen verantwoorde passende oplossing voor handen zijn dan zal het zorgkantoor telefonisch en schriftelijk op de hoogte worden gesteld en zullen wij samen zoeken naar een passende oplossing. Bij geweld, seksuele intimidatie of anderszins sterk onaangepast gedrag van de geïndiceerde cliënt gericht naar de zorgverlener van Care Company BV zal hiervan direct telefonisch en schriftelijke melding worden gedaan bij het desbetreffende zorgkantoor en zonodig zal hiervan melding worden gemaakt aan Inspectie voor de Gezondheidszorg. (IGZ)

Het per direct beëindigen van zorg zal alleen geschieden indien betreffende cliënt en/ of zorgverlener ernstig gevaar loopt in de ruimste zin des woord. Hiervan zal direct melding worden gemaakt bij het zorgkantoor en de IGZ.

Artikel 18. Overmacht

18.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Care Company BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Care Company BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstaking in het bedrijf van Care Company BV wordt daaronder begrepen.

18.2 Care Company BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Care Company BV haar verbintenis had moeten nakomen.

8.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Care Company BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Care Company BV niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

18.4 Indien Care Company BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als  betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Conform de AVG maken wij u erop attent dat de persoonsgegevens van alle cliënten in onze administratie worden opgenomen. Op deze regeling is voorts een zogeheten privacy reglement van toepassing. Dit reglement geeft onder meer het recht uw gegevens in te zien en verbiedt ons uw gegevens aan derden te verstrekken. Uitzondering op deze regel is de door ons verplicht te verstrekken informatie aan de belastingdienst.

Artikel 20. Evaluatie

De evaluatie zorgverlening is van groot belang om de kwaliteit van Care Company BV op hoog niveau te houden en daar waar nodig is te verbeteren. Daarvoor hebben wij de medewerking van onze cliënten nodig. Zie ook cliëntenraad Care Company BV.

20.1 Periodieke evaluatie zorgverlening

Tussentijdse cliënten tevredenheids onderzoek wordt met regelmaat gedaan door Care Company BV over het functioneren van Care Company BV.  Hiervoor zal het kantoor een schrijven sturen naar de cliënt en/ of zijn/ haar zaakwaarnemer.

20.2 Einde zorg evaluatieformulier.

Aan het einde van iedere zorgverlening zal Care Company BV de cliënt of nabestaande, een evaluatieformulier toesturen met de vraag of deze ingevuld retour zou kunnen worden gestuurd. Het doel hiervan is om de kwaliteit van de bemiddeling van Care Company BV  in stand te houden en zonodig te verbeteren, wat ten goede komt aan de cliënt.

Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Hilversum. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.