care-company-logo_website

Klachtencommissie

Om tot een betere dienstverlening te komen is een “klachten en geschillenregeling” opgesteld. Deze regeling biedt de cliënt de mogelijkheid klachten over de verzorging of organisatie te uiten. Nadat de klacht is ingediend zal geprobeerd worden een oplossing te vinden voor klachten en meningsverschillen.

Voor wie is de regeling bestemd?

De regeling is bestemd voor de cliënten van Care Company. Iedere cliënt of een groep van cliënten kan gebruik maken van deze regeling. Een cliënt kan ook familie of vrienden toestemming geven namens hem een klacht te uiten. De cliënt moet zijn toestemming wel schriftelijk vastleggen.

Wat wordt bedoeld met klacht en wat wordt er bedoeld met een geschil?

Een klacht kan gaan over de dienstverlening of behandeling door een zorgverlener van Care Company of door het kantoor van Care Company. Een cliënt kan niet tevreden zijn over de aan hem geleverde zorg.

Een geschil is een meningsverschil tussen cliënten of tussen cliënt enerzijds en bestuur, directie of medewerkers anderzijds. Voordat u besluit een klacht bij de klachtencommissie in te dienen, dient u uiteraard te proberen eerst het probleem zelf op te lossen. U kunt bijvoorbeeld de zorgverlener, regiomanager of de directie aanspreken.

Een rustig gesprek kan vaak al veel oplossen. Leidt dit gesprek niet tot een oplossing, dan kunt u altijd nog een klacht of geschil bij de klachtencommissie indienen. Als dit niet mogelijk is kunt u ook direct naar de commissie stappen als u dat wilt.

Klachtencommissie

Om eventuele problemen of misverstanden te voorkomen, bieden wij u de gelegenheid om de door ons bemiddelde zorg te evalueren. Deze evaluatiegesprekken worden geanalyseerd en gebruikt om de kwaliteit van de zorgverlening zo mogelijk te verbeteren.

Heeft u klachten? Dan kunt u rechtsreeks contact opnemen met de desbetreffende zorgverlener. U kunt ook contact opnemen met uw zorgcoördinator. Mocht u het niet met elkaar eens worden, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie van Care Company. Dit kan d.m.v. het schrijven van een korte brief of een e-mail te sturen naar klachtencommissie@carecompany.nl. Vermeldt u hierin a.u.b. duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer, korte omschrijving van uw klacht en de naam van uw contactpersoon bij Care Company. Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Wij zullen bemiddelen en zoeken naar een oplossing. Uiteraard gaan wij discreet om met het door u aangegeven probleem.

Het is mogelijk dat familie of naasten aanwezig te laten zijn bij uw zorgbespreking, zodat wij van uw laatste zorgwensen op de hoogte zijn. Wij houden ons uiteraard aan de Wet- en Regelgeving op gebied van privacy (AVG).

Zie ook de algemene voorwaarden van Care Company.

Geschillencommissie

Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Thuiszorg:

Daar Care Company lid is van de branchevereniging ZorgThuisnl, neemt de commissie klachten in behandeling die schriftelijk bij Care Company zijn ingediend. Klik hier voor meer informatie over de klachtencommissie van ZorgThuisnl.