A A

 


»Nieuws
»Contact
»Bijscholingen
»Werken in de thuiszorg

 

 

Informatiebrochure

In onze cliënten informatiebrochure kunt u alles uitgebreid lezen.

Download »
brochure


In onze zzp informatiebrochure kunt u alles uitgebreid lezen.

Download »

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en condities Care Company BV/Stichting Care Company

De algemene voorwaarden en condities zijn gedeponeerd onder nr.32078515 en opvraagbaar bij de Kamer van Koophandel te Hilversum.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1  Deze algemene voorwaarden en condities zijn van toepassing op alle overeenkomsten,

 zowel mondeling als schriftelijk, tussen Care Company  en opdrachtgever, respectievelijk

 hun rechtsopvolger(s), en op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Care

 Company en opdrachtgever.

1.2  De toepassing van andere algemene of specifieke voorwaarden wordt uitgesloten, tenzij

 deze door Care Company schriftelijk zijn aanvaard.

1.3  Care Company zal bij de uitvoering van de onder artikel 2 genoemde activiteiten alle

 zorgvuldigheid betrachten en zal daarbij werken conform de richtlijnen die gesteld zijn aan

 het lidmaatschap van de branche vereniging B.T.N. waarbij Care Company is aangesloten.

 Op alle door Care Company gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2. Diensten en producten

2.1 Care Company bemiddelt in opdracht van opdrachtgevers tussen opdrachtgevers en   zelfstandige zorgverleners in verpleging en verzorging, ouderenzorg, begeleidende zorg, gezinszorg, gehandicaptenzorg en biedt tevens voorlichting en administratieve begeleiding.

2.2 Care Company is een AWBZ toegelaten bemiddelingsbureau in de thuiszorg.

2.3 De zorgafspraken kunnen te allen tijde aangepast worden na overleg met zelfstandige zorgverlener en Care Company

2.4 De zorgmogelijkheden via Care Company zijn; huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, terminale zorg, ouderenzorg, ondersteunende, verpleegkundige en activerende begeleiding, gehandicaptenzorg, gezelschapsverlening.

2.5 Ondersteuning en begeleiding.

  • Hulp bij aanvraag van aanvullende zorg (b.v mantelzorg, Riagg, specialist)
  • Hulp bij aanvraag PGB ( Persoons Gebonden Budget) en administratieve afwikkeling hiervan.
  • Het wijzen op alternatieven voor de cliënt.

Artikel 3. Bereikbaarheid

3.1  De kantoren van Care Company thuiszorg zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar op een bezoekadres en per telefoon, fax en e-mail.

Na deze kantooruren en in het weekend zijn wij voor spoedgevallen 24 uur, 7 dagen per week bereikbaar op het telefoonnummer van het kantoor.

 

Artikel 4. Opdrachtgevers

4.1 Onder opdrachtgevers worden verstaan particuliere cliënten, cliënten met een Persoons Gebonden Budget, verzekeringsmaatschappijen..

Artikel 5. Zelfstandige zorgverleners

5.1 Onder zelfstandige zorgverleners worden verstaan verpleegkundigen, ziekenverzorgenden, verzorgenden en verpleeghulpen. De zorgverleners zijn als zodanig werkzaam, volgens de criteria die worden gesteld aan hun deskundigheid en opleidingsniveau  en aan het zelfstandig ondernemersschap.

5.2 De zelfstandige zorgverlener heeft tot haar/zijn voornaamste taak de zorg voor de cliënt.

5.3 De zelfstandige zorgverlener zal zijn/haar werkzaamheden uitvoeren volgens zijn/haar protocollen/beroepscodes van de zorgverlener.

Artikel 6. Aansprakelijkheid voor selectie

6.1 De bemiddeling tussen opdrachtgever en zorgverlener komt pas tot stand na akkoord van beide partijen. Wanneer de zorgverlener niet blijkt te voldoen aan de eisen van de cliënt is Care Company niet aansprakelijk. Ligt de oorzaak in de persoonlijke sfeer dan is Care Company te allen tijde bereid een betere oplossing te bieden.

6.2 Het is de opdrachtgever/cliënt verboden binnen een tijdvak van 1 jaar na het beëindigen van de overeenkomst met Care Company, met zorgverleners die via Care Company bij opdrachtgever/cliënt zijn geweest, een contract te sluiten op welke wijze dan ook. Bij overtreding verbeurt hulpvrager t.b.v. Care Company een dadelijk, zonder tussenkomst van de rechter opvorderbare boete van , vijfhonderd (500) euro voor elke overtreding en voor elke dag dat een overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Care Company om van de opdrachtgever/cliënt vergoeding van alle door Care Company t.g.v. de overtreding geleden schade te vorderen.

Artikel 7. Cliëntenraad

De zorg in Nederland is voortdurend in ontwikkeling. Het is daarom van belang dat de stem van de cliënt gehoord wordt, zodat veranderingen in de zorg wel leiden tot verbeteringen van de zorg.

In de cliëntenraad kunnen cliënten meepraten over de zorg die zij ontvangen of die hun partner/familie ontvangt.

Om de medezeggenschap van cliënten een richtlijn te geven is de Wet  Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen ontstaan.De cliëntenraad voert namens alle cliënten overleg met de directie.

Stichting Care Company Thuiszorg is lid van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC).

De LOC behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliëntenraden en hun achterban.

Onder anderen bij de overheid, de verzekeraars en de koepels van zorgorganisaties. Zo is de LOC betrokken bij de evaluatie van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Ook denken ze mee over het zorgbeleid in de toekomst.

Een van de belangrijkste zaken waar de LOC zich voor inzet , is dat het de (mede)zeggenschap bevordert van de cliënten en opkomt voor de belangen van de cliënten in de verpleging en verzorging. Mensen die afhankelijk zijn van verpleging en verzorging moeten zelf kunnen bepalen welke zorg zij wensen , hoe zij daar gebruik van maken en wanneer.

Artikel 8. Klachten en geschillenregeling

Cliëntenhandleiding bij de klachten- en geschillenregeling van Care Company Thuiszorg.

Om tot een betere dienstverlening te komen is een “klachten en geschillenregeling”opgesteld. Deze regeling biedt de cliënt de mogelijkheid klachten over de verzorging of organisatie te uiten. Nadat de klacht is ingediend zal geprobeerd worden een oplossing te vinden voor klachten en meningsverschillen.

8.1Voor wie is de regeling bestemd?

De regeling is bestemd voor de cliënten van Care Company. Iedere cliënt of een groep van cliënten kan gebruik maken van de regeling. Een cliënt kan ook familie of vrienden  toestemming geven namens hem een klacht te uiten.De cliënt moet zijn toestemming wel schriftelijk vastleggen.

8.2 Wat wordt bedoeld met klacht en geschil?

Een klacht kan gaan over de dienstverlening of behandeling door een zorgverlener bemiddelt via Care Company of door het kantoor van Care Company.

Een cliënt kan de zorgverlening niet goed vinden, bijvoorbeeld omdat hij/zij van mening is dat hij/zij onvoldoende hulp krijgt bij het aan/uitkleden.

Ook kan een cliënt klachten hebben over de behandeling, bijvoorbeeld, de zorgverlener werkt te gehaast en maakt daardoor fouten.

Een geschil is een meningsverschil tussen cliënten of tussen cliënt enerzijds en bestuur, directie of medewerkers anderzijds.

 

Voordat u besluit een klacht bij de klachtencommissie in te dienen, dient u uiteraard te proberen eerst het probleem zelf op te lossen.

U kunt bijvoorbeeld de zorgverlener, regiomanager of de directie aanspreken. Een rustig gesprek kan vaak al veel oplossen. Leidt dit gesprek niet tot een oplossing, dan kunt u altijd nog een klacht of geschil bij de klachtencommissie indienen. Als dit niet mogelijk is kunt u ook direct naar de commissie stappen als u dat wilt.

8.3 Wat doet de klachtencommissie?

De klachtencommissie onderzoekt klachten en geschillen en probeert een oplossing te vinden. De commissie behandelt klachten en gegevens strikt vertrouwelijk en met grote zorg.

8.4 Wie maakt deel uit van de klachtencommissie?

De commissie bestaat uit leden die geen binding hebben met Care Company of cliënt.

Dit betekent dat ze niet bij Care Company werken. De commissieleden worden om de 4 jaar door het bestuur benoemd.

8.5 Hoe moet u een klacht indienen?

U moet uw klacht of geschil op papier zetten. Een korte brief is voldoende. U moet in deze brief uw naam en klacht vermelden. Deze brief kunt u sturen naar:

Care Company Thuiszorg

Nieuweweg 30

1251 LJ Laren NH

t.a.v. klachtencommissie

U kunt ook mondeling een klacht aan een commissielid mededelen. Schrijft u dan een briefje met een verzoek voor een afspraak met één van de commissieleden. Dit briefje kunt u sturen naar bovenstaand adres.

Het commissielid neemt dan contact met u op en zal de klacht of het geschil voor u op papier zetten. U leest de klacht en bepaalt daarna of het commissielid uw klacht goed heeft verwoord.

8.6 Wat gebeurt er nadat u een klacht hebt ingediend?

Binnen drie weken krijgt u van de commissie een brief. In die brief staat de verdere gang van zaken. Het kan voorkomen dat de commissie uw klacht niet behandelt. Ze zal echter altijd uitleggen waarom ze een klacht niet kan behandelen en proberen u verder te helpen, bijvoorbeeld door de weg te wijzen naar een andere (klachten-) instantie.

8.7 De commissie kan bemiddelen

De commissie kan bemiddelen tussen u en de persoon waarover u een klacht hebt of met wie u van mening verschilt. De commissie bemiddelt alleen als beiden dit goed vinden. Door middel van gesprekken zal een commissielid proberen de klacht of het meningsverschil op te lossen.

 

8.8 De commissie kan een klacht onderzoeken.

Als praten niet tot een oplossing leidt, gaat de commissie de klacht onderzoeken.

De commissie zal verschillende personen voor een gesprek oproepen. Als u ( de klager) hieraan niet wilt meewerken, kan de commissie besluiten met het onderzoek te stoppen.

8.9 De commissie geeft advies.

Ook de directie krijgt dit advies en neemt zo nodig maatregelen om het probleem op te lossen.

De directie moet de klager, de commissie en andere betrokkenen schriftelijk laten weten welke maatregelen er zijn genomen.

8.10 De weg naar de inspectie voor de gezondheidszorg blijft open

Omdat er een klachtencommissie bij Care Company aanwezig is ligt het voor de hand om uw klacht bij deze commissie in te dienen.

Uiteraard kunt u uw klacht ook direct aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor leggen of dit alsnog doen wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de interne klachtencommissie.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg is bereikbaar onder telefoonnummer: 070 – 3723100

Het postadres is: postbus 5837, 2280 HV Rijswijk

 

Artikel 9. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Care Company en de Opdrachtgever/cliënt is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid tijdens de uitvoering werkzaamheden zorgverlener/vrijwaring

10.1 Care Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die opdrachtgever of derden mochten lijden als gevolg van een doen of (na) laten of (anderszins) functioneren van de zelfsandige  zorgverlener. Opdrachtgever vrijwaart Care Company tegen aansprakelijkheid jegens derden.                

10.2 Bij het doen of nalaten (of anderszins) met als gevolg schade van welke aard dan ook door de zorgverlener, is deze als zodanig verplicht verzekerd tegen bedrijfsaansprakelijkheid, die echter te allen tijde beperkt is tot het maximale bedrag dat door de verzekering wordt uitbetaald.

 

10.3 In geval dat artikel 10.1 om welke reden dan ook ongeldig blijkt te zijn, is de aansprakelijkheid van Care Company te allen tijde beperkt tot het maximale bedrag dat door haar verzekering wordt uitbetaald.

10.4 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, kan Care Company niet financieel aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 11. Tarieven

11.1 De tarieven zijn uitgedrukt in euro’s. Zie tarievenlijst welke op verzoek wordt toegestuurd. Prijswijzigingen voorbehouden.

 

11.2 De partijen gaan er van uit dat bij het tot stand komen van de overeenkomst een honorarium wordt overeengekomen waarbij achteraf wordt gefactureerd op grond van de

werkelijk bestede zorguren tegen het tarief dat geldt ten tijde van de uitvoering van de zorg. Dit betekent dat tussentijdse prijswijzigingen na het aangaan van het zorgcontract worden gehanteerd bij facturatie. Dit betekent dat in principe geen vast honorarium wordt overeengekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

11.3 Care Company is gerechtigd tot tussentijdse verhoging van de gehanteerde tarieven. Care Company mag prijsstijgingen doorberekenen, die gelijk zijn aan het inflatiepercentage in Nederland volgens het CBS consumentenprijsindex. Elk kwartaal zijn prijswijzigingen toegestaan bij overeenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd. Prijswijzigingen dienen tijdig schriftelijk te worden aangegeven.

 

11.4 Buiten de afgesproken bemiddelingstarieven worden er geen extra kosten in rekening gebracht voor intake gesprekken, tussentijdse evaluatiegesprekken en overige huisbezoeken of telefonische acties inzake de bemiddeling.

 

Artikel 12. Facturering en betaling ( n.v.t. bij zorg in natura)

12.1 Care Company verzorgt de verzending van de door de zelfstandige zorgverlener aan Care Company declarabel gestelde uren die Care Company in opdracht van de zelfstandig zorgverlener uitvoerd. Gelijkertijd ontvangt de opdrachtgever/cliënt een declaratie inzake bemiddelingskosten van Care Company.

 

12.2 De opdrachtgever/cliënt zal de in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum aan één van de vermelde bank-/gironummers, ten gunste van de op de factuur vermelde begunstigden betalen.

 

12.3 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever/cliënt zullen de vorderingen van Care Company en de verplichtingen van de opdrachtgever/cliënt jegens Care Company onmiddellijk opeisbaar zijn.

                                                                                             

12.4 Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is de opdrachtgever/cliënt in verzuim. Opdrachtgever/cliënt is, zonder nadere in gebreke stelling, over alle bedragen van

de facturen, vermeld in artikel 10.2 die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente.

                                                                                 

Artikel 13. Incasso ( n.v.t. bij zorg in natura)

13.1 Is de opdrachtgever/cliënt  in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van de voldoening buiten rechte voor de rekening van de opdrachtgever/cliënt. In ieder geval, dus ongeacht of deze kosten bij derden (zoals administrateur, boekhouder, adviseur, advocaat, incassobureau of gerechtsdeurwaarder zijn gemaakt) is de cliënt verschuldigd:

- over de eerste                                   €   3.000, =                                         15%

- over het meerdere tot                       €   6.000, =                                         10%

- over het meerdere tot                       €  15.000, =                                        8 %

- over het meerdere tot                       €  60.000, =                                        5 %

- over het meerdere                                                                                       3 %

 

13.2 Indien Care Company aantoont hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

                                                                                                         

Artikel 14. Wijziging omstandigheden

14.1 Indien de omstandigheden zich gedurende de overeenkomst (artikel 1.1) wijzigen, zullen Opdrachtgever en Care Company overleg plegen teneinde de overeenkomst aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen. Care Company behoudt zich in dat geval het recht voor de overeenkomst tussentijds te beëindigen, in geval zij niet aan de in de overeenkomst voorgestelde wijzigingen kan voldoen.

 

Artikel 15. Ontbindende voorwaarden

15.1 Een overeenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat voorafgaande opzegging nodig is, als en zodra een opdrachtgever/cliënt overlijdt.

 

Artikel 16. Tussentijdse beëindiging

16.1 Ieder van de partijen kan de overeenkomst tussentijds beëindigen, met in achtneming van de in de overeenkomst tussen zorgverlener en opdrachtgever gestelde opzegtermijn van 24 uur.

16.2 Beëindiging dient door middel van een aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.                                                                     

16.3 In geval één van de partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder in acht neming van een opzegtermijn, te beëindigen

 


Artikel 17. Voortijdig beëindigen van geïndiceerde zorg.

Wanneer de door Care Company aanvaarde geïndiceerde zorg in de loop van de tijd zich dermate specialiseert op zowel somatisch en/of psychisch gebied en er op dat moment niet die verpleegkundigen beschikbaar zijn met de benodigde bevoegdheden/bekwaamheden zal Care Company zijn uiterste best doen om de continuïteit  van zorg te waarborgen, door inschakeling van derden.

Mocht er echter geen verantwoorde passende oplossing voor handen zijn dan zal het zorgkantoor telefonisch en schriftelijk op de hoogte worden gesteld en zullen wij tezamen zoeken naar een passende oplossing.

Bij geweld, seksuele intimidatie, of anderszins sterk onaangepast gedrag van de geïndiceerde cliënt gericht naar de zorgverlener van Care Company zal hiervan direct telefonisch en schriftelijk melding worden gedaan bij het desbetreffende zorgkantoor en zonodig zal hiervan melding worden gemaakt aan de inspecteur van de gezondheidszorg.

Het per direct beëindigen van zorg zal alleen geschieden indien betreffende cliënt en/of zorgverlener ernstig gevaar loopt in de ruimste zin des woord. Hiervan zal direct melding worden gemaakt bij het zorgkantoor en de inspecteur van de gezondheidszorg.

 

Artikel 18. Overmacht

18.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,

voorzien of niet voorzien, waarop Care Company geen invloed kan uitoefenen, doch

waardoor Care Company niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstaking in

het bedrijf van Care Company wordt daaronder begrepen.

 

18.2 Care Company heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de

omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Care Company haar verbintenis had moeten nakomen.

 

18.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Care Company opgeschort. Indien

de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Care Company

niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de

overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot

schadevergoeding bestaat.

 

18.4 Indien Care Company bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar

verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan

voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te

factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als  betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 19.  Wet op de Bescherming persoonsgegevens

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens ( WBP) maken wij u erop attent dat de persoonsgegevens van alle cliënten in onze administratie worden opgenomen.

Op deze regeling is voorts een zogeheten privacy reglement van toepassing. Dit reglement geeft onder meer het recht uw gegevens in te zien en verbiedt ons uw gegevens aan derden te verstrekken. Uitzondering op deze regel is de door ons verplicht te verstrekken informatie aan de belastingdienst.                                

 

Artikel 20. Evaluatie

De evaluatie zorgverlening is van groot belang om de kwaliteit van Care Company Thuiszorg op hoog niveau te houden en daar waar nodig is te verbeteren. Daarvoor hebben wij de medewerking van onze cliënten nodig. Zie ook cliëntenraad Care Company Thuiszorg.

           

20.1 Periodieke evaluatie zorgverlening

Tussentijdse cliënten tevredenheids onderzoek wordt met regelmaat gedaan door

Care Company over het functioneren van Care Company.  Hiervoor zal het kantoor

een schrijven sturen naar de cliënt en/of zijn/haar zaakwaarnemer.

 

20.2 Einde zorg evaluatieformulier .Aan het einde van iedere zorgverlening zal Care Company de cliënt/ of nabestaande, een evaluatieformulier toesturen met de vraag of deze ingevuld retour zou kunnen worden gestuurd. Het doel hiervan is om de kwaliteit van de bemiddeling van  Care Company in stand te houden en zonodig te verbeteren, wat ten goede komt aan de cliënt.

 

Artikel 21.  Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Hilversum. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

 

Terug naar boven